Fluidyzacja znalazła zastosowanie głównie w dwóch działach klimatyzacji, a mianowicie: 
a) oczyszczaniu powietrza, 
b) nawilżaniu powietrza. 

   Intensyfikację procesów wymiany ciepła i masy klimatyzacji w porównaniu z klasycznymi komorami zraszania osiągnięto przez zastosowanie wypełnienia zaburzającego przepływ cieczy i gazu, co pozwoliło uzyskać: 
- zwiększenie powierzchni kontaktu cieczy i gazu, 
- zwiększenie współczynników wymiany ciepła i masy. 

   Poszukując nowych rozwiązań w technice klimatyzacji oczyszczania powietrza zwrócono uwagę na proces fluidyzacji realizowany w układzie trójfazowym z zastosowaniem stosunkowo lekkiego wypełnienia z tworzyw sztucznych. Elementami ruchomego wypełnienia w aparatach przemysłowych są najczęściej kulki o średnicy 20÷50 mm i gęstości 100÷1000 kg/m3 pełne lub puste w środku. Gęstość elementów wypełnienia jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o spadku ciśnienia fazy gazowej. 


 
Rys. 1. A) Skruber fluidyzacyjny: 1 - półka oporowo-rozdzielająca, 2 - wypełnienie, 3 - półka zatrzymująca, 4 - kolektor zraszający, 5 - odkraplacz; B) Skruber z wypełnieniem ruchomym z zasilaniem współprądowym skierowanym do góry: 1 - dystrybutor cieczy, 2 - półka sitkowa, 3 - wypełnienie ruchome, 4 - półka zatrzymująca, 5 - czasza kulista, 6 - odkraplacz wirowy  

   Metoda fluidyzacji pozwala również na absorbowanie i neutralizację szkodliwych substancji (sprawność od 80 do 98%)  emitowanych podczas spalania takich jak: tlenki siarki, chlor i chlorowodór (powodujących kwaśne deszcze), a także pyłów. 
  Do głównych zalet skruberów fluidalnych należą: 
- stabilne działanie aparatury w obecności substancji smolistych oraz wyeliminowanie blokowania otworów, 
- relatywnie niewielkie straty energii przy wysokich prędkościach przepływu gazów, 
- dobry kontakt faz i wysokie sprawności procesów oczyszczania gazów, 
- stabilne i niezawodne działanie klimatyzacja
- możliwość stosowania prędkości przepływów fazy gazowej, pozwalających na znaczne zmniejszenie wymiarów urządzenia, a tym samym kosztów inwestycyjnych  

 
Rys. 2. Sprawność frakcyjna odpylaczy klasycznych [3]: 1 - cyklon niskosprawny o dużej wydajności, 2 - cyklon wysokosprawny, 3 - multicyklon, 4 - skruber Venturiego Δp = 2,5 kPa, 5 - skruber Venturiego Δp = 5 kPa, 6 - skruber Venturiego Δp = 25 kPa, 7 - skruber fluidalny, 8 - filtr tkaninowy, 9 - elektrofiltr (zimny), 10 - elektrofiltr (gorący)