klimatyzacja 

 Korzyści płynące z zastosowania w budynkach systemów BMS, w odniesieniu jedynie do automatyki klimatyzacji i HVAC częściej używamy określenia BAS (Building Automation System), są oczywiste i wielokrotnie omawiane w różnych publikacjach. Dla wielofunkcyjnych obiektów biurowych, czy handlowo-usługowych, stosowanie zintegrowanego sytemu automatyki klimatyzacja i systemów bezpieczeństwa staje się normą i wymogiem inwestorów. Inaczej jest dla prostych systemów wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem rooftopów, tutaj wymóg pełnej integracji pojawia się rzadziej.     
   Sercem układu jest sterownik nadrzędny. Sterownik ten wyposażony w ciekłokrystaliczny ekran dotykowy stanowi równocześnie interfejs operatora systemu, nie jest więc konieczne instalowanie komputera PC z oddzielnym oprogramowaniem. Na życzenie inwestora komputer może oczywiście zostać zainstalowany i połączony ze sterownikiem łączem stałym lub komunikować się z nim za pomocą modemu. 

W procesach uzdatniania powietrza dla celów klimatyzacji jednym z najważniejszych jest oziębianie powietrza. Proces ten zachodzi w wymiennikach ciepła, które mogą być zasilane:"Art. 6. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia, 

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, 

3) praw i obowiązków stron umowy, 

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18, 

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej. 

6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 4 i 5, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli: 

1) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

2) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy, 

3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, 

4) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody w pozostałych lokalach; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się również założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu. 

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 4 i 5, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 6." 

a) wodą lub wodnym roztworem glikolu (oziębionym w agregacie ziębniczym) lub

b) ziębnikiem (w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem – np. typu „split’).

W pierwszym przypadku proces oziębiania powietrza może zachodzić dwojako. Może to być oziębianie „suche” – bez wykraplania wilgoci lub „mokre” – z wykraplaniem pary wodnej zawartej w powietrzu oziębianym. Oziębianie „suche” realizowane jest w belkach chłodzących oraz w stropach z modułami chłodzącymi. Spotyka się też klimakonwektory pracujące „na sucho” w przypadku, gdy nie ma możliwości odprowadzenia skroplin z wymiennika ciepła.

W drugim przypadku – w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem – proces oziębiania powietrza w zasadzie zawsze zachodzi z wykraplaniem wilgoci.

Dlaczego tak się dzieje? Najłatwiej proces ten prześledzić na wykresie h-x (entalpia – zawartość wilgoci), który jest podstawowym narzędziem każdego inżyniera zajmującego się klimatyzacją. Rozróżniamy kilka podstawowych typów pompek skroplin

- oscylacyjne pompy tłokowe monoblokowe,

- oscylacyjne pompy tłokowe dwuelementowe,

- pompy odśrodkowe monoblokowe ze zbiornikiem,

- pompy perystaltyczne.

Pompy tłokowe wyposażone są w tłok, który zasysa i wytłacza skropliny. W pompach odśrodkowych ruch skroplin wymuszany jest turbiną, natomiast pompy perystaltyczne wyposażone są w rolkę, która ściska rurkę powodując przepływ skroplin.

Pompy tłokowe monoblokowe składają www   się z pompy głównej z wbudowanym czujnikiem kondensatu, pompy tłokowe dwuelementowe składają się z pompy głównej oraz czujnika kondensatu ze zbiornikiem. Pompy odśrodkowe monoblokowe składają się z pompy głównej z wbudowanym czujnikiem kondensatu i zbiornika kondensatujeden budynek podzielony sadownie na pół i każdy z nas jest właścicielem swej części. Z kolei MPWiK pociągnęło przyłącze od ulicy przez moją parcelę do mojej piwnicy. I tam jest wod.główny, a za nim w odl. 1m mój podlicznik. Również za wod.głównym odchodzi rura długości 2 m  link  przez ścianę na teren piwnicy brata. Nie było takiego zdarzenia ,abym ja drugiemu zakręcał wodę, bo rachunki są regul.płacone 

Poza tym na rurze u każdego z nas między wod.gł. a podlicznikiem jest metalowy zakręcany zawór, który poprzez zakręcemnie i oplombowanie odetnie wodę. 

Więc jak pozbyc się wodom.głównego i jakimi argumentami przekonać prezesa MPWiK, aby 

założyc w to miejsce trójnik /rozgałężnik i tylko 2 wodom.k

Make a Free Website with Yola.